Voorwaarden werkwijze

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • Opdrachtnemer: Beekes Bewindvoering, gevestigd in Lexmond, KvK nummer 62158643
 • Cliënt: Ieder persoon die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten
 • Overeenkomst: Intake overeenkomst Beekes Bewindvoering
 • Leefgeld: Het bedrag dat de cliënt ontvangt op basis van het vastgestelde inkomensplan
 • Plan: Door bewindvoerder vastgesteld plan, waaruit blijkt hoe het bewind/ beheer zal plaatsvinden

Artikel 2. Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en de cliënt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De bewindvoering, curatele of het inkomensbeheer wordt uitgevoerd conform de regels van de landelijk kwaliteitsbureau CBM.
 3. Op deze algemene voorwaarden en de beheersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 4. Beekes Bewindvoering heeft een klachten- en bezwaarregeling, te vinden op deze website. Op verzoek kan deze regeling ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3. Bewind, beheer en plan van aanpak

 1. Tijdens de intake wordt een intakeformulier ondertekend waarna de onderbewindstelling of het inkomensbeheer wordt opgesteld.
 2. De bewindvoerder/ beheerder inventariseert de bezittingen en schulden, alsmede de inkomsten en uitgaven, uiterlijk binnen 3 maanden na de intake en/ of uitspraak door de kantonrechter van de maatregel. Deze inventarisatie wordt ingeval van onderbewindstelling ingediend bij de kantonrechter.
 3. Beekes Bewindvoering stelt, indien mogelijk in samenspraak met de cliënt, een budgetplan op. Beekes Bewindvoering kan dit plan als bewindvoerder bij gewijzigde omstandigheden aanpassen. Ingeval van inkomensbeheer zal Beekes Bewindvoering in overleg treden met cliënt.
 4. Bij het opstellen van het plan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Schulden worden geïnventariseerd en er zal naar een totaaloplossing worden gezocht hetgeen varieert van he tot stand brengen van aflosregelingen tot en met bemiddeling met erkende schuldhulpverleningsinstanties en een aanvraag voor minnelijke of wettelijke schuldenregeling. Er wordt in ieder geval prioriteit gegeven aan betaling van huisvestingslasten, noodzakelijke verzekeringen en uitgaven voor levensonderhoud, alsmede de kosten van de bewindvoering en of het inkomensbeheer. Voor zover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de bewindvoerder/ beheerder hiervoor gereserveerd. Roodstand wordt zoveel mogelijk voorkomen.
 5. Er wordt een bankrekening voor cliënt beschikbaar gesteld, waar het leefgeld op wordt gestort en waarover de cliënt zelf kan beschikken. Roodstand is hier niet mogelijk.
 6. Er wordt een bankrekening door de bewindvoerder op naam van de cliënt geopend, waar alleen de bewindvoerder over kan beschikken. Op deze rekening zullen alle inkomsten en uitgaven van de cliënt beheerd worden. Het leefgeld wordt naar de onder 3.5 genoemde leefgeldrekening overgemaakt.
 7. De cliënt krijg door middel van het online Onview systeem inzake in de rekening(en). Cliënt kan eventueel zelf boekingen opgeven waardoor er gestuurd wordt naar zelfredzaamheid. Daarnaast wordt de begroting, het budgetplan en de schuldenlijst inzichtelijk gemaakt. Cliënt kan zelf geen boekingen verrichten via het Onview systeem.
 8. De kosten van de bankrekening zijn voor rekening van cliënt.
 9. De kosten voor de bewindvoering/ inkomensbeheer worden maandelijks of per kwartaal ten laste van de rekening van de cliënt gebracht. Indien de kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht zal Beekes Bewindvoering dit voor de cliënt uitvoeren. Dit geldt niet voor inkomensbeheer.

Artikel 4. Verplichtingen Beekes Bewindvoering

 1. Na de onderbewindstelling of als de beheerovereenkomst is gesloten zal de bewindvoerder/ beheer zo spoedig mogelijk de in artikel 3 genoemde werkzaamheden uitvoeren.
 2. Voorts zorgt de bewindvoerder/ beheerder ervoor dat desbetreffende instanties zo spoedig mogelijk worden benaderd en geïnformeerd over de onderbewindstelling of het inkomensbeheer.
 3. De bewindvoerder/ beheerder zal alle werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig het plan en die in het financiële belang zijn van de cliënt. De bewindvoerder/ beheerder kan hierbij derden benaderen om hem hierin bij te staan, waarbij de kosten voor rekening van cliënt komen.
 4. De bewindvoerder/ beheerder zal in overleg met de cliënt bepalen of, of wanneer en hoe vaak Beekes Bewindvoering aan de cliënt een overzicht stuurt van het gevoerde beheer.
 5. Voorts legt Beekes Bewindvoering jaarlijks en aan het einde van onderbewindstelling, rekening en verantwoording af aan de bevoegde kantonrechter. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 5. Verplichtingen cliënt

 1. Na onder bewindstelling of in geval van inkomensbeheer, geeft de cliënt alle noodzakelijke informatie en administratie aan de bewindvoerder of beheerder en zorgt er voor dat alle correspondentie wordt doorgestuurd aan de bewindvoerder of beheerder.
 2. De cliënt meldt wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële situatie direct aan de bewindvoerder/ beheerder.
 3. De cliënt verplicht jegens Beekes Bewindvoering om geen (nieuwe) schulden en/ of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat de cliënt hierover overleg heeft gepleegd. De cliënt blijft ingeval van inkomensbeheer steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn verplichtingen.
 4. De cliënt dient, indien mogelijk, zelf voor zijn inkomen zorg te dragen en licht de bewindvoerder/ beheerder in over de aard en herkomst van het vermogen.

Artikel 6. Beloning

Voor salaris, onkosten en overige bijzonderheden wordt voor bewindvoering aangesloten bij de richtlijnen van het landelijk overleg kantonsectorvoorzitters (LOK). Dit dient goedgekeurd te worden door de daartoe bevoegde kantonrechter. Bij inkomensbeheer wordt de beloning vooraf overeengekomen en in de beheerdersovereenkomst vastgelegd.

Artikel 7. Privacy

De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegeven in de persoonsregistratie van Beekes Bewindvoering. De bewindvoerder/ beheerder verstrekt deze gegevens slechts aan derden, indien dit in belang van cliënt is of dit voortvloeit uit de werkzaamheden van de bewindvoerder. Op deze persoonsregistratie is de Algemene verordening gegevensbescherming van toepassing.
Artikel 8. Bereikbaarheid

Beekes Bewindvoering is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur. Voorts is het altijd mogelijk een afspraak voor een persoonlijk gesprek te maken.

Artikel 9. Klachten

Beekes Bewindvoering heeft een klachtenregeling. Op verzoek kan deze regeling worden toegestuurd of ter beschikking worden gesteld. Elke cliënt ontvangt tijdens het intakegesprek een exemplaar van deze algemene voorwaarden. In geval van inkomensbeheer gelden aanvullende voorwaarden opgenomen in artikel 10.

Artikel 10. Aanvullende voorwaarden in geval van inkomensbeheer

 1. De cliënt machtigt hierbij Beekes Bewindvoering om alle huidige en toekomstige inkomsten inclusief recht op toeslagen, tegemoetkomingen e.d. namens de cliënt in ontvangst te nemen en om alle handelingen te verrichten die nodig zijn voor een goed verloop van het inkomensbeheer.
 2. Indien Beekes Bewindvoering en de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken inzake het budgetplan, bepaalt Beekes Bewindvoering de inhoud van het plan.
 3. De cliënt is verplicht om zakelijke correspondentie die eventueel op het privé adres wordt ontvangen, direct door te sturen naar Beekes Bewindvoering. Voor de gevolgen van het door de cliënt niet tijdig inleveren van nota’s en rekeningen aanvaardt Beekes Bewindvoering geen aansprakelijkheid.
 4. Indien het saldo van de cliënt onvoldoende is om de financiële verplichtingen te voldoen, aanvaardt Beekes Bewindvoering geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van te late of niet verrichte betalingen.
 5. Opzegging van de overeenkomst inkomensbeheer dient de cliënt schriftelijk te doen met inachtneming van een opzegtermijn van een volledige kalendermaand
 6. Beekes Bewindvoering is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien de cliënt niet aan zijn/ haar overeengekomen verplichtingen voldoet en/ of als de cliënt, ter beoordeling van Beekes Bewindvoering, op andere wijze onvoldoende medewerking verleend. Daarnaast is Beekes Bewindvoering gerechtigd de overeenkomst op te zeggen, indien er beslag wordt gelegd. Beekes Bewindvoering zal daarbij een opzegtermijn van een kalendermaand in acht nemen. Met dien verstande dat de overeenkomst na het verstrijken van de opzegtermijn met directe ingang beëindigd zal zijn.
 7. De tarieven die Beekes Bewindvoering hanteert, kunnen eenmaal per jaar gewijzigd worden.
 8. De cliënt ontvangt jaarlijks een aangepast tarieven overzicht. Indien de cliënt het niet eens is met de jaarlijkse verhoging, is de cliënt gerechtigd, met inachtneming van de geldende opzegtermijn, de overeenkomst op te zeggen.